Жастар іс-тәжірибесі/Молодежная практика

Құрметті түлектер!!!
Халықты жұмыспен қамту орталығы Жастар іс-тәжірибесіне 2018-2019-2020 жылдары ЖОО -дарының, колледждердің, кәсіби лицейлердің жұмыссыз түлектері қабылдауын жариялайды. 29 жасқа дейін. Қатысушылардың еңбекақы төлемі 64 305 теңге. Барлық сұрақтар бойынша Өскемен қаласы, Тургенев көшесі, 30, 305 кабинет, тел: 29-33-74 хабарласу, 87056107636; 87028705314; Жастар іс-тәжірибесі бойынша маман Еркежан Елғазықызы Хамзина


Уважаемые выпускники!!! Центр занятости населения объявляет набор безработных выпускников ВУЗ-ов, колледжей, профессиональных лицеев 2018-2019-2020 гг. выпуска на Молодежную практику. Возраст до 29 лет. Заработная плата участника составляет 64 305тг. по всем вопросам обращаться по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Тургенева 30, каб. 305 тел: 293374; 87056107636; 87028705314; специалист по молодежной практике
Хамзина Еркежан Елғазықызы


Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» Бастау Бизнес


Шағын несие/ Микрокредит

 • Шағын несие – төлемге, мерзімділікке, қайтарымдылыққа, қамтамасыз етілуге және мақсатты пайдалану шарттарына ұлттық валютада микрокредиттердің жаңартылмайтын кредиттік желісі бойынша бағдарлама қатысушысына берілген қарыз қаражаттары. Бағдарлама қатысушылары жұмыспен қамту орталықтарында, өзін-өзі жұмыспен қамтыған және нәтижесіз жұмыс істейтіндер, бастаушы және жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер, ауылшаруашылық коперативтер және зейнеткерлік жасқа жетпеген мүшелер, шаруа және фермер қожалықтары, оның ішінде зәкірлік коперативтерде тіркелуіне қарамастан жұмыссыздар.

  Несие беру шарттары:
  — шағын несие мерзімі – 5 жылға дейін (аз қамтылған және / немесе көп балалы отбасылардың мүшелері – 7 жылға дейін)
  — сыйақы мөлшерлемесі жылына 6 % (аз қамтылған және / немесе көп балалы отбасылардың мүшелері – 4 %)
  — кепілдік мүліктің бар болуы және оны бағалау мен сақтандыру шығындарын төлейді.
  — жұмыспен қамту орталығынан жолдаманың болуы
  — шағын несиенің ең жоғарғы сомасы — 18 057 000 теңге (аз қамтылған және / немесе көп балалы отбасылардың мүшелеріне – 22 224 000 теңгеге дейін)

  Жолдаманы алу үшін қажет:
  — жеке куәлік
  — ЖК ретінде қызметі туралы хабарлама
  — ЖК тіркегені туралы талон
  — соңғы 6 айдаrы зейнетқы жарналарын аударғаны туралы анықтама
  — кәсiпкерлiк негiздерiн курсын тәмәмдағаны туралы сертификат ( егер ЖК 3 жылдан кем болса)
  — қала тіркеуінде болса;
  •  

Шағын несиелер берiлмейдi:
— тұтынушылық мақсаттар үшін;
— шығындары мен алдыңғы қарыздарын өтеуге; — акцизделетін тауарлар өндірісіне; — жылжымайтын мүлік тұрғын-үй салу және сатып алуrа;
— кәсiпкерлiк iс-әрекетпен байланысты емес және олардың мақсатты тапсырыстары бір жыл көлемінде болатындардан басқа жер учаскелерін сатып алуға; — баrалы қағаздарды сатып алуға (портфельдiк инвестициялар); — еншiлес компаниялардан негiзгi негізгі құралдар мен активтерді сатьш алуrа; — жалrан мәміле төлемдеріне.
Кәсіпкерлер қатысушы бола алмайды:
— құрылтайшылары мемлекеттік кәсіпорындар болып табылатын, акцияның 50% және онанда көбі мемлекетке жататын, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдар құрылтайшылары;
— салық қарызы барлар
— қару-жарақ, есірткі заттарын өндірушілер;
— ойын бизнесмендері;
— ҚР заңнамасымен тыйым салынған қызметкерлер (лаңкестер және тағы басқалар);
— акцизделетін тауарлар шығарушы, бұдан басқа көлік құралдарының моторын шығаратын және өзінің жүзім өндірісінен шарап өндіруді жүзеге асыратындар;
— кенбайыту өндірісі, қиыршық тасты және құмды шұңқырлардын басқа;
— металлургия өнеркәсібі;
— орта немесе ірі бизнес субьектілері болып табылмайтындар.
«Өскемен қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы» КММ
Байлаңыс: 8 (7232) 29-33-69, Тургенев көшесі, 30, 4 қабат, 301 каб.

Микрокредит – заемные средства, предоставляемые участнику Программы по договору о предоставлении микрокредита не возобновляемой кредитной линии в национальной валюте на условиях платности, срочности, возвратности, обеспеченности и целевого использования.
Участники Программы – безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, самозанятые и непродуктивно занятые, начинающие и действующие предприниматели, сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие пенсионного возраста, крестьянские и фермерские хозяйства, включая участников якорной кооперации.

Условия кредитования:
— срок микрокредита – до 5 лет (членам малообеспеченных и многодетных семей до – 7 лет)
— ставка вознаграждения – 6% годовых. (членам малообеспеченных и многодетных семей до 4%)
— наличие залогового имущества (оплачивают расходы по его оценке и страхованию)
— наличие направления центра занятости населения
— максимальная сумма микрокредита – до 18 057 000 тенге (членам малообеспеченных и многодетных семей до – 22 224 000 тенге)

Для получения направления предоставляются следующие документы: — копия документа, удостоверяющего личность; — свидетельство ИП (для ТОО – Устав, приказ о назначении директора); — выписка о пенсионных отчислениях за последние 6 месяцев;
— сертификат об обучении основам предпринимательства (если ИП менее 3 лет); — адресная справка (проверить по базе АИС РТ).

 •  

Микрокредиты не предоставляются:
— на потребительские цели, — погашение убытков и предыдущих займов, — производство подакцизной продукции, — приобретения и строительство жилой недвижимости, — приобретение земельных участков, которые не связаны с предпринимательской деятельностью, кроме случаев, когда их целевое назначение будет в течение одного года;
— приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);
— приобретения основных средств и активов у аффилиированных компаний;
— оплаты мнимых сделок.
Участниками не могут быть предприниматели:
1) учредителями которых являются государственные предприятия, 50% и более акций которых принадлежат государству, а также некоммерческие организации;
2) имеющие налоговую задолженность;
3) производство оружия, наркосодержащие вещества;
4) игорного бизнеса;
5) деятельность, запрещенную законодательством РК (теракты и прочее);
6) осуществляющие выпуск подакцизных товаров, кроме выпуска моторных транспортных средств и вина из винограда собственного производства;
7) горнодобывающей промышленности, кроме гравийных и песчаных карьеров;
8) металлургической промышленности;
9) являющиеся субъектами среднего или крупного бизнеса
КГУ «Центр занятости населения акимата г. Усть-Каменогорска»
Контакт: 8 (7232) 29-33-69, ул. Тургенева 30, 4 этаж 301 каб.


Мемлекеттік гранттар / Государсвтенные гранты

Мемлекеттік гранттар өтеусіз және қайтарымсыз бастапқы бизнесті жүзеге асыруға немесе жоспарлауға Бағдарламаның қатысушыларына ұсынылады.
Жаңа-бизнес идеяларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік гранттар 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ұсынылады. (555 600тг) «Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының қатысушылары жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін мемлекеттік гранттарды ұсыну қаулысына сәйкес, мемлекеттік гранттарды алуға үміткерлер «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негізінен өткен Бағдарламаның қатысушылары немесе Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша оқытудан өткен және өзге мемлекеттік бағдарламалар аясында қаржылық көмек алмағандар, сонымен қатар оралмандар мен қоныс аударушылар.
Сонымен қатар, аз қамтылған және (немесе) көп балалы отбасылардың мүшелеріне — атаулы әлеуметтік көмек алушыларға, сондай-ақ өтініш берушілердің ішінен қоныс аударушылар мен оралмандарға «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздері бойынша оқыту немесе Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша оқыту талап етілмейді.
Мақсатты тағайындалуы бойынша қаражаты:
— қажетті құрал-сайман
— еңбек құралдарын
— техникалық жабдықтар
— мал, құс алуға ұсынылады — бизнесті жүзеге асыру үшін жалға алуға (ғимарат, кеңсе бөлме)

Мемлекеттік гранттар: — тұтынушылық мақсаттарға — кредит қарыздарын өтеуге
— жылжымайтын тұрғын үй сатып алуға және салуға
— жер учаскелерін сатып алуға
— акцизделетін өнімдердің өндірісіне берілмейді. Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар Бағдарламаның қатысушыларына берудің міндетті шарттары: — Мемлекеттік грант алуға өтініш
— жеке басын куәландыратын құжат, ал оралмандар үшін — оралман куәлігі (тексеру үшін, түпнұсқа ұсынылады); — дайын бизнес-жоспар; — сертификат
— кәсіпкер атынан өтініш беру құқығына сенімхат, сенімхаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі
— мекенжай анықтамасы
— «Атамекен» өңірлік кәсіпкерлер палатасының жанындағы комиссияның оң шешімінің болуы; «Өскемен қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы» КММ
Байлаңыс: 8 (7232) 29-33-69, Тургенев көшесі, 30, 4 қабат, 301 каб.

ПАМЯТКА
Государственные гранты предоставляются для реализации стартового бизнеса на безвозмездной и безвозвратной основе.
Гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются в размере до 200 МРП. (555 600тг)
Претендентами на получение государственных грантов являются безработные лица, независимо от регистрации в центрах занятости населения, предприниматели и лица, оплатившие на момент обращения единый совокупный платеж в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, прошедшие курс обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» или завершившие обучение в рамках первого направления Программы.
При этом, для членов малообеспеченных и (или) многодетных семей –получателей адресной социальной помощи, а также переселенцам и оралманам из числа претендентов прохождение обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» или обучения в рамках первого направления Программы не требуется.
Средства грантов используются по целевому назначению для приобретения:
— необходимого инвентаря, — орудий труда, — технологического оборудования, — животных, — скота, — птицы.
— оплаты аренды помещений для реализации бизнес-проекта
Гранты не предоставляются на: — потребительские цели, — погашение кредитных займов, — приобретение и строительство жилой недвижимости, — приобретение земельных участков, — производство подакцизной продукции
Обязательные условия для получения гранта:
— заявление
— документ, удостоверяющий личность
— готовый бизнес-план;
— сертификат о завершении обучения. — наличие положительного заключения комиссии при РПП «Атамекен»;
КГУ «Центр занятости населения акимата города Усть-Каменогорска»
Контакты: 8 (7232) 29-33-69, ул. Тургенева 30, 4 этаж, 301 каб.


АСЕМ НАСИРБЕКОВНА БИХАДАМОВА

АСЕМ НАСИРБЕКОВНА БИХАДАМОВА
Атаулы әлеуметтік көмекті алушы
Сізбен бір отбасыны қоғамдық жұмыстарға жұмысқа орналастыру туралы оң мысалдармен бөліскеміз келеді!
2020 жылғы мамырда Өскемен қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығына атаулы әлеуметтік көмек тағайындауға Асем Насирбековна Бихадамова жүгінлі.
Асем жалғыз басты ана, 3 баланы тәрбиелеуде (1 студент, 2 мектепке дейінгі-егіздер). Бүгінгі күні Асем Өскемен қаласы әкімдігінің «Аумақтық басқару орталығы» КММ-де әлеуметтік жұмысшы ретінде қоғамдық жұмыс орындарына жіберілді, сонымен қатар отбасыға шартты ақшалай әлеуметтік көмек тағайындалды.
Бүгінгі күні Асем әлеуметтік жұмысты қамтамасыз етуге белсенді қатысуда және біздің қаламыздың дамуына үлес қосуда.

БИХАДАМОВА АСЕМ НАСИРБЕКОВНА
Получатель адресной помощи социальной
Хотим поделится с Вами еще одним положительным примером о трудоустройстве на общественные работы одной семьи!
В мае 2020 году в центр занятости населения акимата города Усть-Каменогорска за назначением адресной социальной помощи обратилась Бихадамова Асем Насирбековна.
Асем одна воспитывает 3 детей (1 студент, 2 дошкольника-двойняшки) мать — одиночка.
На сегодняшний день Асем направлена на общественные работы в КГУ «Центр территориального управления» акимата г.Усть — Каменогорска в качества социального работника, а также семье назначена адресная социальная помощь.
В данный момент Асем принимает активное участие в оказании социальной помощи и, таким образом, вносит большой вклад в развитие нашего города.


«Біз біргеміз!»: беда каждого – общая беда

Одинокая женщина Рима, мать троих детей, оказалась в безвыходном положении. В свои 36 лет оказалась один-на один со страшным диагнозом — онкология.

К сожалению, зачастую эта болезнь звучит как приговор, и люди впадают в отчаяние. Однако Рима не отчаялась и усиленно борется с этой болезнью. В апреле текущего года она обратилась в Call-center центра занятости населения.

Меня за душу тронула ее история, я ее проконсультировала, затем рассмотрев ее заявление на адресную социальную помощь, стала сразу искать варианты оказания помощи женщине, оказавшейся в такой сложной жизненной ситуации. 

Придя домой, зайдя на свою страничку Instagram я прочла статью компании ТОО «Казцинк» о том, что они оказывают помощь нуждающимся гражданам в связи чрезвычайной ситуацией в стране. Не задумываясь я обратилась в компанию ТОО «Kазцинк» за спонсорской помощью для Римы. ТОО «KAZZINC» так же остался не равнодушным, они незамедлительно оказали спонсорскую помощь – продуктовую корзину и денежную помощь.

Слова благодарности Римы.

«Звоня в Call-center меня терзали сомнения ведь зачастую мы получаем отказ, но поговорив со специалистом Call-centеr, я поняла, что там работают опытные и приветливые сотрудники. Выслушав мою проблему, они заверили меня, что помогут в моей беде. И действительно, не обманули. Долго ждать не пришлось. Хочется выразить огромную благодарность компании ТОО «Казцинк» и специалистам центра занятости населения сектора по работе с получателями адресной социальной помощи. Дай бог нам побольше таких отзывчивых людей! Я уверена, тогда мир станет краше и светлее. Ведь добро порождает добро. А отзывчивость, сердечность, неравнодушие спасут наш мир. Низкий поклон компании ТОО «Kазцинк» и специалисту сектора по работе с получателями адресной социальной помощи Мумукановой Жулдуз».

Мы, работники социальной сферы, рады возможности оказать помощь по-настоящему нуждающимся людям. Мы стараемся ни одну проблему не оставить без решения. Каждому стараемся оказать посильную помощь. И испытываем профессиональное удовлетворение от положительного решения проблем тех, кто к нам обращается за помощью.

Я выражаю огромную благодарность компании ТОО «Kазцинк» за неравнодушие и помощь нуждающимся семьям.

В такой сложный период я желаю всем гражданам города                                  Усть-Каменогорска набраться терпения, не терять веру и быть сильными духом!


Пошаговая инструкция онлайн — подачи заявки на АСП


АӘК-ке онлайн-сұраным беруге қадамдық нұсқаулық