Шағын несие/ Микрокредит

 • Шағын несие – төлемге, мерзімділікке, қайтарымдылыққа, қамтамасыз етілуге және мақсатты пайдалану шарттарына ұлттық валютада микрокредиттердің жаңартылмайтын кредиттік желісі бойынша бағдарлама қатысушысына берілген қарыз қаражаттары. Бағдарлама қатысушылары жұмыспен қамту орталықтарында, өзін-өзі жұмыспен қамтыған және нәтижесіз жұмыс істейтіндер, бастаушы және жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер, ауылшаруашылық коперативтер және зейнеткерлік жасқа жетпеген мүшелер, шаруа және фермер қожалықтары, оның ішінде зәкірлік коперативтерде тіркелуіне қарамастан жұмыссыздар.

  Несие беру шарттары:
  — шағын несие мерзімі – 5 жылға дейін (аз қамтылған және / немесе көп балалы отбасылардың мүшелері – 7 жылға дейін)
  — сыйақы мөлшерлемесі жылына 6 % (аз қамтылған және / немесе көп балалы отбасылардың мүшелері – 4 %)
  — кепілдік мүліктің бар болуы және оны бағалау мен сақтандыру шығындарын төлейді.
  — жұмыспен қамту орталығынан жолдаманың болуы
  — шағын несиенің ең жоғарғы сомасы — 18 057 000 теңге (аз қамтылған және / немесе көп балалы отбасылардың мүшелеріне – 22 224 000 теңгеге дейін)

  Жолдаманы алу үшін қажет:
  — жеке куәлік
  — ЖК ретінде қызметі туралы хабарлама
  — ЖК тіркегені туралы талон
  — соңғы 6 айдаrы зейнетқы жарналарын аударғаны туралы анықтама
  — кәсiпкерлiк негiздерiн курсын тәмәмдағаны туралы сертификат ( егер ЖК 3 жылдан кем болса)
  — қала тіркеуінде болса;
  •  

Шағын несиелер берiлмейдi:
— тұтынушылық мақсаттар үшін;
— шығындары мен алдыңғы қарыздарын өтеуге; — акцизделетін тауарлар өндірісіне; — жылжымайтын мүлік тұрғын-үй салу және сатып алуrа;
— кәсiпкерлiк iс-әрекетпен байланысты емес және олардың мақсатты тапсырыстары бір жыл көлемінде болатындардан басқа жер учаскелерін сатып алуға; — баrалы қағаздарды сатып алуға (портфельдiк инвестициялар); — еншiлес компаниялардан негiзгi негізгі құралдар мен активтерді сатьш алуrа; — жалrан мәміле төлемдеріне.
Кәсіпкерлер қатысушы бола алмайды:
— құрылтайшылары мемлекеттік кәсіпорындар болып табылатын, акцияның 50% және онанда көбі мемлекетке жататын, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдар құрылтайшылары;
— салық қарызы барлар
— қару-жарақ, есірткі заттарын өндірушілер;
— ойын бизнесмендері;
— ҚР заңнамасымен тыйым салынған қызметкерлер (лаңкестер және тағы басқалар);
— акцизделетін тауарлар шығарушы, бұдан басқа көлік құралдарының моторын шығаратын және өзінің жүзім өндірісінен шарап өндіруді жүзеге асыратындар;
— кенбайыту өндірісі, қиыршық тасты және құмды шұңқырлардын басқа;
— металлургия өнеркәсібі;
— орта немесе ірі бизнес субьектілері болып табылмайтындар.
«Өскемен қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы» КММ
Байлаңыс: 8 (7232) 29-33-69, Тургенев көшесі, 30, 4 қабат, 301 каб.

Микрокредит – заемные средства, предоставляемые участнику Программы по договору о предоставлении микрокредита не возобновляемой кредитной линии в национальной валюте на условиях платности, срочности, возвратности, обеспеченности и целевого использования.
Участники Программы – безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, самозанятые и непродуктивно занятые, начинающие и действующие предприниматели, сельскохозяйственные кооперативы и их члены, не достигшие пенсионного возраста, крестьянские и фермерские хозяйства, включая участников якорной кооперации.

Условия кредитования:
— срок микрокредита – до 5 лет (членам малообеспеченных и многодетных семей до – 7 лет)
— ставка вознаграждения – 6% годовых. (членам малообеспеченных и многодетных семей до 4%)
— наличие залогового имущества (оплачивают расходы по его оценке и страхованию)
— наличие направления центра занятости населения
— максимальная сумма микрокредита – до 18 057 000 тенге (членам малообеспеченных и многодетных семей до – 22 224 000 тенге)

Для получения направления предоставляются следующие документы: — копия документа, удостоверяющего личность; — свидетельство ИП (для ТОО – Устав, приказ о назначении директора); — выписка о пенсионных отчислениях за последние 6 месяцев;
— сертификат об обучении основам предпринимательства (если ИП менее 3 лет); — адресная справка (проверить по базе АИС РТ).

 •  

Микрокредиты не предоставляются:
— на потребительские цели, — погашение убытков и предыдущих займов, — производство подакцизной продукции, — приобретения и строительство жилой недвижимости, — приобретение земельных участков, которые не связаны с предпринимательской деятельностью, кроме случаев, когда их целевое назначение будет в течение одного года;
— приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);
— приобретения основных средств и активов у аффилиированных компаний;
— оплаты мнимых сделок.
Участниками не могут быть предприниматели:
1) учредителями которых являются государственные предприятия, 50% и более акций которых принадлежат государству, а также некоммерческие организации;
2) имеющие налоговую задолженность;
3) производство оружия, наркосодержащие вещества;
4) игорного бизнеса;
5) деятельность, запрещенную законодательством РК (теракты и прочее);
6) осуществляющие выпуск подакцизных товаров, кроме выпуска моторных транспортных средств и вина из винограда собственного производства;
7) горнодобывающей промышленности, кроме гравийных и песчаных карьеров;
8) металлургической промышленности;
9) являющиеся субъектами среднего или крупного бизнеса
КГУ «Центр занятости населения акимата г. Усть-Каменогорска»
Контакт: 8 (7232) 29-33-69, ул. Тургенева 30, 4 этаж 301 каб.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − семнадцать =